Algemene voorwaarden

Download PDF formaat: ALGEMENE VOORWAARDEN VinAmigos 01-01-2016

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VinAmigos

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse VinAmigos treden in werking per 1 januari 2016.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1   – Definities

Artikel 2   – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3   – Toepasselijkheid

Artikel 4   – Het aanbod

Artikel 5   – De overeenkomst

Artikel 6   – Herroepingsrecht

Artikel 7   – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8   – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9   – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Overmacht

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

Artikel 18 – Vrijwaring

Artikel 19 – Rechts- en forumkeuze

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 21 – Wijziging van de algemene voorwaarden

 


 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Aanvullende overeenkomst:

Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 1. Bedenktijd:

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 1. Consument:

De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 1. Dag:

Kalenderdag;

 1. Digitale inhoud:

Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 1. Duurovereenkomst:

Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 1. Duurzame gegevensdrager:

Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 1. Herroepingsrecht:

De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 1. Ondernemer:

De natuurlijke of rechtspersoon producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 1. Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 1. Modelformulier voor herroeping:

Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.;

 1. Techniek voor communicatie op afstand:

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

VinAmigos

Handelend onder de naam/namen: VinAmigos

Vestigings- & bezoekadres:

Donkslagen 7

4823KG Breda

Telefoonnummer Nederland: 06-14148494 (lokaal tarief)

Bereikbaarheid: ma, di, wo, do & vrij, 18:00 t/m 22:00

E-mail: communicatie@vinamigos.nl

KvK-nummer: 66238110

Btw-identificatienummer Nederland: NL856456895B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 


 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product niet ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 2. Bij diensten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van diensten gedurende een bedenktijd van 7 dagen, mits de bedenktijd aanvangt 30 dagen voorafgaand aan de levering van dienst zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, een bevestiging per mail heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 


 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt geen betalingen van de consument, tevens geen vergoeding voor eventuele in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 


 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   1. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft                     uitgevoerd;
   2. binnen 30 dagen voorafgaand aan de levering van dienst;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 1. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

 

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur

Duur:

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Overmacht

 1. De ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting           jegens de consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een             omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een   rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van        de ondernemer komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen   daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van            buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer   geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is       haar verplichtingen na te komen. Ziekte en ongevallen van de ondernemer en   werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. de ondernemer        is niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die        overmacht uitmaakt te bewijzen. De ondernemer heeft ook het recht zich op         overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van    de overeenkomst verhindert intreedt nadat de ondernemer haar verbintenis    had moeten nakomen.
 3. De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de       verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer            duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de     overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade       aan de andere partij.
 4. Voor zoveel de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht haar        verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is de       ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Indien de ondernemer op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is deze   aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de           oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking    heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten          gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst      te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de ondernemer toegerekend       kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot      beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
 3. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder         begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
 4. De consument informeert bij alle (mogelijk) aanwezigen van het evenement     naar hun (over)gevoeligheid voor voedselallergenen. De consument draagt er            zorg voor dat voormelde mogelijke (over)gevoeligheid voor aanvang van het     evenement bekend is bij de ondernemer. De consument is ermee bekend dat             bij elk evenement etenswaren, zoals noten, kunnen worden geserveerd en dat            de ondernemer niet over een 100% allergenenvrije (workshop)ruimte beschikt.   De consument informeert alle (mogelijk) aanwezigen van het evenement          voorafgaand aan het evenement over voormelde aanwezigheid van            etenswaren en afwezigheid van de 100% allergenenvrije (workshop)ruimte.
 5. Tevens is de ondernemer niet aansprakelijk voor de gevolgen van het nuttigen van de alcoholische dranken. Denk hierbij aan gevolgen in het verkeer,      gezondheid en overige zaken met betrekking tot mogelijke gevolgen van   alcoholische dranken.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, bij de     ondernemer, de consument of derden ontstaan doordat:
 7. De ondernemer is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie dan wel deze gegevens en informatie niet tijdig door Opdrachtgever zijn geleverd;
 8. Door de ondernemer ingeschakelde derden onjuist of nalatig hebben gehandeld;
 9. De ondernemer verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht zoals bedoeld in artikel 16;
 10. Voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik is gemaakt van door, namens of in opdracht van de consument ter beschikking gestelde faciliteiten, materialen en apparatuur.
 11. Door de ondernemer gegeven aanwijzingen niet, niet volledig dan wel onjuist zijn opgevolgd.
 12. In het geval bij de consument ontstane schade door het handelen of nalaten      van een derde is ontstaan, verhaalt de consument deze schade direct op deze derde en niet op de ondernemer.
 13. De aansprakelijkheid van de ondernemer in de uitvoering van de            overeenkomst alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot tweemaal        het bedrag dat de consument aan de ondernemer heeft betaald en/of nog   verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de       schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze   verband houdt met een maximum van tienduizend euro (€ 10.000). De             aansprakelijkheid van de ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het        bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 14. De in dit artikel 17 beperkingen van de aansprakelijkheid van de ondernemer    gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van   de ondernemer.
 15. Indien de consument in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming        van hetgeen waartoe hij jegens de ondernemer gehouden is, dan is de       consument aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de ondernemer            daardoor direct of indirect ontstaan.

 

Artikel 18 – Vrijwaring

 1. De consument vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van            derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden          en waarvan de oorzaak niet aan de ondernemer toerekenbaar is.
 2. In het bijzonder vrijwaart de consument de ondernemer voor eventuele             aanspraken van derden die schade lijden door het gebruik van messen tijdens            een workshop. Tijdens een workshop worden zeer scherpe messen             Het gebruik van zeer scherpe messen tijdens een workshop       wordt door de consument aan alle (mogelijk) aanwezigen voor aanvang van de       workshop nadrukkelijk bekend gemaakt.
 3. De consument vrijwaart de ondernemer voor eventuele aanspraken van            derden die schade lijden als gevolg van (over)gevoeligheid voor    voedselallergenen, doordat opdrachtgever niet voldaan heeft aan zijn       informatieplicht zoals genoemd in artikel 17.4.
 4. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden met         betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument     verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst       worden gebruikt.
 5. Indien de consument aan de ondernemer informatiedragers, elektronische        bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de consument dat de        informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen      en defecten.

 

Artikel 19 – Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij   is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven     of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats en/of             zetel heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het            uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Geschillen welke uit de overeenkomst en deze voorwaarden mochten     voortvloeien worden bij uitsluiting beslecht door de te dezer zake bevoegde     rechtbank Zeeland-West-Brabant.

 

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 21 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.